Περίγραμμα Εκπαιδευτικού Προγράμματος EDIFY

Το πρώτο στάδιο του έργου είναι προπαρασκευαστικό για τις επόμενες φάσεις του, οι οποίες αφορούν στο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα, το Μάθημα Εξειδίκευσης, τη Μάθηση στο χώρο Εργασίας και την Εκπαιδευτική Κινητικότητα. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο έτος υλοποίησης, το έργο επικεντρώνεται στην έρευνα σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης στον τομέα της ΙΔΣ (Ισότητα, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη) και την καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το δεύτερο στάδιο του έργου περιλαμβάνει το Σχεδιασμό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος EDIFY και έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να “μεταφραστούν” οι ανάγκες οι οποίες θα επισημαίνονται στη σχετική αναφορά (Πακέτο Εργασίας 2), σε ένα καινοτόμο, αρθρωτό, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, προσανατολισμένο στο μαθησιακό αποτέλεσμα και δομημένο σε τρία επίπεδα: Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα, Μάθημα Εξειδίκευσης, Μάθηση στο χώρο Εργασίας.
  • Να προσδιοριστούν οι θεματικές ενότητες και οι αντίστοιχες ικανότητες, έτσι ώστε στη συνέχεια, όλοι οι φορείς-εταίροι να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους για να περιγράψουν τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, μέσα και τεχνικές αξιολόγησης.
  • Να διασφαλιστεί ότι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιέχει επαρκή αριθμό ικανοτήτων που χαρτογραφούνται απευθείας στο πρότυπο EntreComp (επιχειρηματικό πλαίσιο) και το LifeComp, προκειμένου να υποστηριχτεί η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις ανάγκες μιας πιο ισότιμης και συμπεριλητπικής, χωρίς αποκλεισμούς, αγοράς εργασίας.