Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC)

Το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC), διαθέσιμο στην πλατφόρμα του έργου από τον Δεκέμβριο του 2023, έχει διάρκεια έξι (6) έως οκτώ (8) εβδομάδες, είναι ανοικτό σε εκπαιδευόμενες-εκπαιδευόμενους από όλο τον κόσμο και έχει δύο ομάδες-στόχους: σπουδαστές-σπουδάστριες Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων/ επαγγελματίες. Το MOOC έχει ως στόχο να διασφαλίσει:

  • Ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι βασισμένο στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αρχική φάση της έρευνας, το οποίο αντικατοπτρίζει τις μαθησιακές ανάγκες που εντοπίστηκαν και περιέχει τις σχετικές ενότητες (EQF 5) οι οποίες πρέπει να λειτουργούν στη βάση ενός κοινού πεδίου δεξιοτήτων και ικανοτήτων ΙΔΣ και επιλεγμένων εγκάρσιων θεματικών ενοτήτων που συμπληρώνουν το προφίλ της νέας Υπεύθυνης Διαχείρισης/ του νέου Υπεύθυνου Διαχείρισης. Οι εξειδικευμένες θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται στα Μαθήματα Ειδίκευσης που απευθύνονται σε σπουδαστές-σπουδάστριες Ανώτατης Εκπαίδευσης (EQF 6).
  • Τη συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων: επαγγελματιών και εν ενεργεία στελεχών Διαχείρισης, καθώς και σπουδαστριών-σπουδαστών στον τομέα της Διαχείρισης (Business & Management).
  • Τη συνεχή και αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και τη βελτίωση και συλλογή χρήσιμης ανατροφοδότητης για τη συνολική αξιολόγηση του MOOC, μέσω της εφαρμογής ειδικών εργαλείων αξιολόγησης και πλαισίου συλλογής δεδομένων.