Μάθηση στο χώρο εργασίας & Κινητικότητα

Η φάση της Μάθησης στο χώρο Εργασίας και της Κινητικότητας λαμβάνει χώρα από τον Δεκέμβριο 2024 έως τον Ιούνιο 2025 και αφορά είκοσι πέντε (25) εκπαιδευόμενες-εκπαιδευόμενους. Βασικοί στόχοι είναι:

  • Να διασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές-σπουδάστριες Ανώτατης Εκπαίδευσης βιώνουν πρακτικές δραστηριότητες σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, παρέχοντάς τους με τη δυνατότητα τόσο να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες και δεξιότητες απασχολησιμότητας όσο και να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν μάθει.
  • Να συνδεθούν οι σπουδαστές-σπουδάστριες Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ενισχύοντας τη μελλοντική, επαγγελματική πορεία τους.
  • Να μεταφερθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τις εκπαιδευόμενες- τους εκπαιδευόμενους σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, ενισχύοντας παράλληλα τη σχέση τους με πραγματικές-πραγματικούς Υπεύθυνες και Υπεύθυνους Διαχείρισης βάσει μιας προσέγγισης «αντίστροφης εκπαιδευτικής αίθουσας», σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευόμενες-εκπαιδευόμενοι είναι υπεύθυνες-υπεύθυνοι να διδάξουν στις Υπεύθυνες και Υπεύθυνους Διαχείρισης των επιχειρήσεων τις δεξιότητες ΙΔΣ.
  • Να αναγνωριστεί η σημασία των αρχών ΙΔΣ από τα στελέχη των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων, τις Υπεύθυνες και Υπεύθυνους Διαχείρισης, Επιχειρηματίες και καινοτόμους επαγγελματίες.
  • Να διεθνοποιηθεί το δίκτυο EDIFY μέσω δράσεων κινητικότητας στο πλαίσιο της μάθησης.