Μαθήματα Ειδίκευσης

Στην πλατφόρμα του έργου, η οποία είναι σε λειτουργία από τον Δεκέμβριο 2023, είναι διαθέσιμα από το Σεπτέμβριο 2024 τα Μαθήματα Ειδίκευσης που αφορούν είκοσι πέντε (25) εκπαιδευόμενες-εκπαιδευόμενοι που είναι εγγεγραμμένες- εγγεγραμμένοι σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στους τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης. Τα άτομα αυτά επιλέγονται από τις πέντε (5) πιλοτικές χώρες και συνολικά συμμετέχουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) εκπαιδευόμενες-εκπαιδευόμενοι. Το μάθημα έχει μέγιστη διάρκεια οκτώ (8) εβδομάδες. Οι κύριοι στόχοι των Μαθημάτων Ειδίκευσης είναι να:

  • προσφέρουν στις εκπαιδευόμενες-στους εκπαιδευόμενους ένα μοναδικό και εξειδικευμένο Πρόγραμμα Σπουδών (EQF 6) σχετικά με δεξιότητες και ικανότητες που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κατά τη φάση της Μάθησης στο χώρο Εργασίας καθώς και κατά τη μελλοντική σταδιοδρομία τους.
  • διασφαλίσουν ότι τα Προγράμματα Σπουδών είναι σύμφωνα με τις προσδιορισμένες ανάγκες κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διαφορές των αναγκών όσο και των κοινωνικών πλαισίων και και τον αναμενόμενο αντίκτυπο εκάστου χώρας-εταίρου.
  • προσφέρουν ένα Εντατικό Χειμερινό Σχολείο Εξειδίκευσης για είκοσι πέντε (25) εκπαιδευόμενες-εκαπιδευόμενους στο τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου, δράση που συνδιοργανώνεται από τους φορείς «Female Factor» και «Talent Garden» και επικεντρώνεται στη γυναικεία, νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτόμο σχεδιαστική σκέψη.
  • καθορίσουν το πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων εντός των απαιτήσεων των πλαισίων EQF και ECVET.
  • διασφαλίσουν ότι υπάρχουν μηχανισμοί ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης για την ορθή παρακολούθηση της προόδου, την πραγματοποίηση προσαρμογών και τη συλλογή χρήσιμων στοιχείων όσον αφορά τις πιλοτικές εφαρμογές.